dp- 100 שקוף

נתונים טכניים:
סמיך
מתייבש במהירות
יחס ערבוב: 1:1
זמן עבודה: 3-5 דקות
זמן מיצוק ראשוני: 15 דקות
מידות: 50 מ"ל, 200 מ"ל, 400 מ"ל
שימושים: מתכת, קרמיקה, עץ, פלסטיק
DP-100 Plus שקוף
גרסה מחוזקת של 100-DP
זמן עבודה: 4 דקות
בזמן מיצוק ראשוני – גמיש קלות

נתונים טכניים:
גרסה סמיכה יותר של 100-DP מאפשרת שימוש על משטחים אנכיים. כל שאר הפרטים זהים.